Onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Verwoerd Auto Verhuur 

 1. Huurvoorwaarden
 • De minimale huurperiode van een huurauto is 4 dagen.
 • De prijs van de huurauto is inclusief Omzetbelasting, All risk-verzekering, 24/7 service, één extra bestuurder en vrije kilometers.
 • De prijs van de huurauto is exclusief brandstofkosten. Indien de tank bij einde van de huurperiode minder gevuld is dan bij afleveren, worden kosten in rekening gebracht. Er wordt 25 Naf in rekening gebracht bovenop de brandstof kosten.
 • De huurauto wordt geleverd nabij de luchthaven of het verblijf van de huurder (we leveren/ophalen de auto tot maximaal ten hoogte van Coral Estate / Villa Park Fontein). Wanneer de planning daarom vraagt kan Verwoerd Autoverhuur BV. de huurder verzoeken de levering en/of inleveren van de auto te laten plaatsvinden bij het kantoor van Verwoerd Autoverhuur BV. De huurder zal dan (terug) gebracht worden naar het verblijf of afgesproken locatie (tot maximaal ten hoogte van Coral Estate).
 • Verwoerd Autoverhuur BV kan de huurauto leveren nabij de luchthaven mits uw vlucht voor 18:00 uur is geland. Bij landen na 18:00 uur wordt de auto de volgende ochtend bij het verblijf of op de afgesproken locatie geleverd. Inname van de huurauto is mogelijk nabij de luchthaven tot maximaal 19:00 uur.
 • Verwoerd Autoverhuur BV rekent een avondtarief van €12,5-. na sluitingstijd van kantoor (17:00)  voor de levering/inlevering van de huurauto.
 • Bij levering of inname van de huurauto bij uw verblijf ten westen van de luchthaven en of luchthaven zullen er een kosten in rekening worden gebracht.
 • Reserveringstijd van de huurauto betreft een indicatie tijd, Verwoerd Autoverhuur BV maakt aan de hand van de indicatietijd een planning voor levering en inlevering van de huurauto’s.
 1. Verplichte legitimatie
  Bij aanvang van huur van een voertuig dient u de volgende documenten op naam van de hoofdbestuurder mee te nemen:
 • Geldig rijbewijs (minimaal 1 jaar in bezit).
 • Een dubbele legitimatie is verplicht voor de hoofdbestuurder; voor extra bestuurders is een rijbewijs voldoende. De extra bestuurders dienen aanwezig te zijn bij het ophalen van de huurauto en dienen allen een geldig en origineel rijbewijs te tonen.
 • Indien geen rijbewijs van de bestuurder bij Verwoerd Auto Verhuur BV. geregistreerd is, is de auto/inzittenden onverzekerd.
 1. Leeftijd/duur rijbewijs
 • De huurder dient minimaal één jaar in het bezit te zijn van het B rijbewijs;
 • De huurder dient minimaal 19 jaar oud te zijn;
 1. Niet toegestaan:
  Het is niet toegestaan de auto te (laten) gebruiken:
 • Voor met de wet in strijd doel;
 • Voor het geven van onderricht;
 • Voor het aanduwen of trekken van enig voertuig of aanhangwagen;
 • Voor het vervoer van personen en/of goederen in strijd met enige wettelijke bepaling van Curacao;
 • Voor het deelnemen aan autoraces, rally’s of andere sportritten, puzzelritten;
 • Door een bestuurder die niet over de lichamelijke en geestelijke gesteldheid beschikt die voor het besturen van het voertuig vereist is. Het ontbreken van die gesteldheid wordt in ieder geval verondersteld indien de bestuurder middelen heeft gebruikt die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden;
 • Door een bestuurder die niet beschikt over een geldig rijbewijs;
 • Door een bestuurder die niet als bestuurder bij Verwoerd Auto Verhuur geregistreerd is;
 • Op onverharde wegen; bijvoorbeeld bij Shete Boka, San Juan, Hato vlaktes;
 • Op het park rondom de Christoffelberg;
 • De bestuurder mag geen alcoholische dranken en/of verdovende middelen nuttigen voor of tijdens gebruik van de auto;
 • Het is verboden in de auto te roken;
 • Het is verboden spullen in de auto (zichtbaar of onzichtbaar) achter te laten (bijv. tas/kleding/handdoek, enz)
 • Het is verboden met de huurauto een bezoek te brengen aan de full moon party bij Kokomobeach.
 1. Aansprakelijkheid
 • Huurder dient zorgvuldig met de auto om te gaan.
 • Huurder is aansprakelijk voor alle kosten, opgelegde boetes vermeerderd met een bijdrage in de administratiekosten en verdere (financiële) gevolgen van overtreding van de Wegenverkeers- en overige wetgeving met de auto, vermeerderd met een bijdrage in de administratiekosten.
 • De auto dient op een afgesloten terrein geparkeerd te worden tussen 22.00uur en 06.00uur (10pm-6am).
 • Huurder is verantwoordelijk voor het voertuig en de huur loopt door tot het moment waarop Verwoed Autoverhuur BV de eindinspectie van het voertuig heeft uitgevoerd.
 • Indien het voertuig na 18uur of vuil ingenomen wordt van huurder, is huurder nog aansprakelijk voor eventuele schade geconstateerd na wassen van de auto, maximaal 48uur na inname huurauto.
 • Bij de auto is een anti-diefstal klem geleverd; deze moet ten alle tijden gebruikt worden.
 • Huurder dient de auto bij niet-gebruik daarvan af te sluiten.
 • Huurder dient de auto controleerbaar in te leveren, is de auto te vuil van binnen- en/of buitenkant dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
 • Huurder dient ervoor te zorgen dat de sleutel en evt. alarmkastje niet nat worden. Bij verlies of waterschade zijn volledige kosten voor rekening van huurder, ongeacht of het eigen risico is afgekocht of niet.
 1. Onderhoud
 • Huurder is volledig verantwoordelijk voor het tanken van de geschikte brandstof voor de auto .
 • Kosten van eventueel onderhoud zijn voor rekening van Verwoerd Autoverhuur BV en worden alleen uitgevoerd in opdracht van Verwoerd Autoverhuur BV.
 1. Verlies of schade
  In geval van verlies en/of schade c.q. optredend gebrek aan de auto en/of in beslagneming door justitiële autoriteiten c.q. civielrechtelijke inbeslagneming, is huurder verplicht Verwoerd Autoverhuur BV hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Indien enige schade of gebrek bij verder gebruik van de auto het risico met zich meebrengt dat de schade c.q. het gebrek verergert c.q. verder gebruik kan leiden tot vermindering van de veiligheid op de weg, is de huurder verboden de auto te gebruiken totdat herstel (na toestemming van Verwoerd Autoverhuur BV) heeft plaatsgevonden.In geval van schade met als oorzaak een onder artikel 4 genoemd punt, wordt het bedrag van de geleden schade volledig op de huurder verhaald. Dit geldt zowel voor binnen- (bekleding) als buitenkant van de auto. In geval van schade moet direct bij constatering van de schademelding hiervan gemaakt worden bij Verwoerd Autoverhuur BV en de schade wordt op dat moment door de huurder aan Verwoerd Autoverhuur BV betaald. In geval van wanbetaling wordt incasso ingeschakeld en worden kosten van incasso bij huurder in rekening gebracht. Eventuele kosten in verband met niet kunnen verhuren van betreffende auto worden ook bij de huurder in rekening gebracht.
 2. Ongeval
  Mede in verband met de verzekeringspolis is huurder verplicht:
 • Verwoerd Autoverhuur BV onmiddelijk van iedere schade of ongeval op de hoogte te stellen;
 • Onmiddellijk Verwoerd Autoverhuur BV Te bellen (NOODNUMMER) +59996860071;
 • Het voertuig exact zo laten staan bij constatering van schade, dus NIET verplaatsen;
 • Het schadeformulier terstond in te vullen alsmede alle gegevens te verzamelen van de eventueel bij het ongeval betrokken personen en voertuigen, alsmede de gegevens te noteren van eventuele getuigen;
 • Zich te onthouden van erkenning van schuld, in welke vorm ook;
 • Ten alle tijden bij het voortuig te blijven tot Verwoerd Autoverhuur BV of Curacao Road Service de auto afvoerd indien dat van toepassing is.
 • Verwoerd Autoverhuur BV alsmede de verzekeringsmaatschappij de verzochte medewerking te verlenen tot verweer met betrekking tot eventuele aanspraken van derden.Indien de in dit artikel omschreven verplichtingen niet worden opgevolgd zal de verzekering vervallen en de huurder volledige schadevergoeding verschuldigd zijn, vermeerderd met administratiekosten.
 1. Verzekering
  De auto is allrisk verzekerd. De Verzekering stelt het bedrag vast qua inzittendenverzekering, deze is van toepassing voor huurder van het voertuig en wordt door Verwoerd Autoverhuur BV niet aangevuld. De verzekering is alleen van toepassing bij volledige navolging van de Algemene Voorwaarden.
 2. Uitdrukkelijk ontbindend beding
  Verwoerd Auto Verhuur is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, met vermelding van reden, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schade en renten.
 3. Duur huurovereenkomst
 • In geval van verlenging van de huurovereenkomst blijven alle voorwaarden van de overeenkomst van kracht. Dit zelfde geldt bij eventuele wissel van auto’s.
 • In geval van verkorting van de huurperiode is Verwoerd Autoverhuur BV niet verantwoordelijk voor restitutie van huurgelden.
 1. Banden
  Lekke banden of schade aan banden komen in alle gevallen direct voor rekening van de huurder, dit valt niet onder de verzekering. Wanneer er één of meerdere banden vervangen dienen te worden dient de huurder dit te doen bij Napa Auto Parts Curacao.
 2. Betalingsvoorwaarden
 • Bij reservering van een huurauto is een aanbetaling van €75,- verplicht, zonder aanbetaling is de reservering van de huurauto niet gegarandeerd. Er is geen terugbetaling van de aanbetaling mogelijk. Bij aanvang van de huurovereenkomst moet het (resterende) huurbedrag via bankoverschrijving (Naf of €), via pinbetaling (Naf of $) of creditcardbetaling ($)  te zijn voldaan. In het geval van creditcardbetalingen worden administratiekosten à 5% van de huursom in rekening gebracht.
 • Op de huur van de auto is een eigen risico van toepassing van €450,- / $500;  er bestaat de mogelijkheid deze volledig af te kopen. Indien één of meer bestuurders jonger zijn dan 23 jaar is het eigen risico niet af te kopen.