Onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Verwoerd Auto Verhuur

 

 1. Verplichte legitimatie
  Bij aanvang van huur van een voertuig dient u de volgende documenten op naam van de hoofdbestuurder mee te nemen:
  – Geldig rijbewijs (minimaal 1 jaar in bezit).
  – Een dubbele legitimatie is verplicht voor de hoofdbestuurder; voor extra bestuurders is een rijbewijs voldoende. De extra bestuurders dienen aanwezig te zijn bij het ophalen van de huurauto en dienen allen een geldig en origineel rijbewijs te tonen.
  – Indien geen rijbewijs van de bestuurder bij Verwoerd Auto Verhuur B.V. geregistreerd, is de auto/inzittenden onverzekerd.
 2. Leeftijd/duur rijbewijs
  – De huurder dient minimaal één jaar in het bezit te zijn van het rijbewijs;
  – De huurder dient minimaal 19 jaar oud te zijn;
  – Indien één of meer bestuurders jonger zijn dan 23 jaar of minder dan drie jaar in het bezit van het rijbewijs, is er een eigen risico van €600,- / Naf 1.300,- LET OP: Dit is tevens de borg die betaalt wordt of per credit card geautoriseerd wordt.
 3. Wat huurt u?
  – De prijs van de huurauto is inclusief 9% OB, All risk-verzekering, 24/7 wegenwacht service, extra bestuurder en vrije kilometers.
  – De prijs van de huurauto is exclusief brandstofkosten. Indien de tank bij einde van de huurperiode minder gevuld is dan bij afleveren, worden kosten in rekening gebracht.
  – Op de huur van de auto is een eigen risico van toepassing van €450,- / Naf 1000,-;  er bestaat de mogelijkheid deze volledig af te kopen. LET OP: Dit is tevens de borg die betaalt wordt of per credit card geautoriseerd wordt.
 4. Niet toegestaan:
  Het is niet toegestaan de auto te (laten) gebruiken:
  a. voor een met de wet strijdig doel;
  b. voor het geven van onderricht;
  c. voor het aanduwen of trekken van enig voertuig of aanhangwagen;
  d. voor het vervoer van personen en/of goederen in strijd met enige wettelijke bepaling van Curacao;
  e. voor het deelnemen aan autoraces, rally’s of andere sportritten c.q puzzelritten;
  f. door een bestuurder die niet over de lichamelijke en geestelijke gesteldheid beschikt die voor het besturen van het voertuig vereist is. Het ontbreken van die gesteldheid wordt in ieder geval verondersteld indien de bestuurder stoffen heeft gebruikt die zijn rijvaardigheid kunnen beïnvloeden;
  g. door een bestuurder die niet beschikt over een geldig rijbewijs;
  h. door een bestuurder die niet als bestuurder bij Verwoerd Auto Verhuur geregistreerd is;
  i. op onverharde wegen; bij shete boka, san juan, hato vlaktes;
  j. op het park rondom de christoffelberg;
  k. De bestuurder mag geen alcoholische dranken / verdovende middelen nuttigen voor of bij gebruik van de auto;
  l. het is verboden in de auto te roken;
  m. Het is verboden spullen in de auto (zichtbaar of onzichtbaar) achter te laten (bijv. tas/kleding/handdoek, enz)
  n. Het is verboden met de huurauto een bezoek te brengen aan de full moon party bij Kokomo beach
 5. Aansprakelijkheid
  – Huurder dient zorgvuldig met de auto om te gaan.
  – Huurder is aansprakelijk voor alle kosten, opgelegde boetes vermeerderd met een bijdrage in de administratiekosten en verdere (financiële) gevolgen van overtreding van de Wegenverkeers- en overige wetgeving met de auto, vermeerderd met een bijdrage in de administratiekosten.
  – De auto dient op een afgesloten terrein geparkeerd te worden tussen 22.00uur en 05.30uur (10pm-5.30am).
  – Huurder is verantwoordelijk voor het voertuig en de huur loopt door tot het moment waarop Verwoed Auto Verhuur BV de eindinspectie van het voertuig heeft uitgevoerd.
  – Bij de auto is een anti-diefstal klem; deze moet ten alle tijden gebruikt worden.
  – Huurder dient de auto bij niet-gebruik daarvan behoorlijk af te sluiten.
  – Huurder dient de auto controleerbaar in te leveren, is de auto te vuil van binnen- en/of buitenkant dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
  – Indien de auto wordt geleverd met een startonderbreker/alarmkastje dient de huurder ervoor te zorgen dat deze niet nat wordt. Bij verlies of waterschade zijn volledige kosten voor rekening van huurder.
 6. Onderhoud
  – Huurder is volledig verantwoordelijk voor het tanken van voor de auto geschikte brandstof.
  – Kosten van eventueel onderhoud zijn voor rekening van Verwoerd Auto Verhuur BV en worden alleen uitgevoerd in opdracht van Verwoerd Auto Verhuur BV.
 7. Verlies of schade
  In geval van verlies en/of schade c.q. optredend gebrek aan de auto en/of in beslag neming door justitiële autoriteiten c.q. civielrechtelijke inbeslagneming, is huurder verplicht Verwoerd Autoverhuur BV hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Indien enige schade of gebrek bij verder gebruik van de auto het risico met zich meebrengt dat de schade c.q. het gebrek verergert c.q. verder gebruik kan leiden tot vermindering van de veiligheid op de weg, is de huurder verboden de auto te gebruiken totdat herstel (na toestemming van Verwoerd Autoverhuur BV) heeft plaatsgevonden.
  In geval van schade met als oorzaak een onder artikel 4 genoemd punt, wordt het bedrag van de geleden schade volledig op de huurder verhaald. Dit geldt zowel voor binnen- (bekleding) als buitenkant van de auto. In geval van schade moet direct bij constatering van de schade melding hiervan gemaakt worden bij Verwoerd Auto Verhuur BV en de schade wordt op dat moment door de huurder aan Verwoerd Auto Verhuur betaald. Bij wanbetaling wordt een jaarlijkse rente van 5% opgelegd. In dit geval wordt incasso ingeschakeld en worden kosten van incasso bij huurder in rekening gebracht. Eventuele kosten in verband met niet kunnen verhuren van betreffende auto worden ook bij de huurder in rekening gebracht.
 8. Ongeval
  Mede in verband met de verzekeringspolis is huurder verplicht:
  – Verwoerd Autoverhuur BV onmiddelijk van iedere schade of ongeval op de hoogte te stellen;
  – onmiddellijk Curacao Road Service en politie te waarschuwen;
  – het voertuig exact zo laten staan als bij constatering van schade, dus NIET verplaatsen;
  – het schadeformulier terstond in te vullen alsmede alle gegevens te verzamelen van de eventueel bij het ongeval betrokken personen en voertuigen, alsmede de gegevens te noteren van eventuele getuigen;
  – zich te onthouden van erkenning van schuld, in welke vorm ook;
  – de auto slechts achter te laten nadat de auto op adequate wijze is veiliggesteld tegen ongeval, diefstal en inbraak;
  – Verwoerd Auto Verhuur alsmede de verzekeringsmaatschappij de verzochte medewerking te verlenen tot verweer met betrekking tot eventuele aanspraken van derden.
  Indien de in dit artikel omschreven verplichtingen niet worden opgevolgd zal de huurder volledige schadevergoeding verschuldigd zijn, vermeerderd met administratiekosten.
 9. Verzekering
  De auto is allrisk verzekerd. De Verzekering stelt het bedrag vast qua inzittendenverzekering, deze is van toepassing voor huurder van het voertuig en wordt door Verwoerd Autoverhuur BV niet aangevuld. De verzekering is alleen van toepassing bij volledige navolging van de Algemene Voorwaarden.
 10. Uitdrukkelijk ontbindend beding
  Verwoerd Auto Verhuur is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, met vermelding van reden, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schade en renten.
 11. Duur huurovereenkomst
  – In geval van verlenging van de huurovereenkomst blijven alle voorwaarden van de overeenkomst van kracht. Dit zelfde geldt bij eventuele wisseling van auto’s.
  – In geval van verkorting van de huurperiode is Verwoerd Autoverhuur BV niet verantwoordelijk voor restitutie van huurgelden.
 12. Banden
  Lekke banden of schade aan banden komen in alle gevallen direct voor rekening van de huurder aangezien dit direct afhankelijk is van het rijgedrag van de bestuurder. Dit valt niet onder de verzekering.
 13. Betalingsvoorwaarden
  Bij aanvang van de huurovereenkomst vragen wij het (resterende) huur bedrag contant (Naf of $), of via pinbetaling of creditcardbetaling. In het geval van creditcardbetalingen worden administratiekosten in rekening gebracht. U kunt eventueel ook van te voren het huurbedrag overschrijven op onze rekening (€ of Naf), het bedrag moet dan uiterlijk twee dagen voor aanvang van de huur op onze rekening bijgeschreven zijn. De borg bedraagt ten minste €450 en kan door creditcard autorisatie worden voldaan, of via bankoverschrijving vooraf aan de huurperiode.